Polityka prywatności (RODO)

Na podstawie Art.13 ogólnego rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) informujemy, że:

  • administratorem danych osobowych jest MEBLE KUSTOSZ Fabian Kustosz z siedzibą: 96-200 Rawa Mazowiecka, Franopol 9;
  • administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
  • pobrane dane osobowe naszych Klientów przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi bądź realizacji zlecenia;
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne;
  • odbiorcami danych osobowych naszych Klientów są pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu);
  • dane osobowe naszych Klientów nie są przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
  • dane osobowe naszych Klientów są przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także w celu rozliczeń podatkowych;
  • Klient ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  • dane osobowe naszych Klientów nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).